Política de Qualitat

Un dels principals actius amb què compta BWS Aduanas / BLUE WATER, és la valoració per part dels seus socis comercials de la professionalitat i la dedicació del nostre equip humà. Els nostres serveis es planifiquen de forma acord al nivell d'exigència del sector, analitzant l'entorn i els processos clau i adaptant-nos a les sempre canviants necessitats i exigències dels nostres clients.
La direcció de BWS Aduanas / BLUE WATER, aposta per la qualitat i per això s'implementen nous sistemes gerencials, s'incorporen contínuament noves tecnologies en matèria d'informàtica i comunicacions, que facilitin a la nostra empresa el mantenir-se sempre en una posició d'avantatge competitiu. Aquest avantatge es tradueix en major agilitat en el contacte amb les parts interessades, major satisfacció i major fidelitat dels mateixos.
La Direcció és plenament conscient de la necessitat de gestionar i avaluar els riscos aplicables a tots els processos, per planificar les accions com a base de millora contínua. Tota l'organització ha de tenir com a objectiu perseguir i assolir aquesta comesa.
La qualitat és un esforç a desenvolupar per tots els departaments i empleats de BWS Aduanas / BLUE WATER. Afecta a tots i per tant ha d'existir el ferm compromís per part de tota l'empresa de seguir per aquest camí.
L'aposta per la qualitat redunda en una major satisfacció dels nostres socis comercials i en un major benefici per BWS Aduanas / BLUE WATER, per això el nostre personal és plenament coneixedor de la normativa legal existent en el sector que ens trobem. Així mateix volem potenciar la comunicació amb totes les parts implicades amb l'objecte de complir amb les seves necessitats i expectatives.
Les noves tecnologies ens fan adaptar-nos dia a dia a les exigències del sector i ens permeten una major i més ràpida comunicació, per això som conscients, que sempre és imprescindible tenir un sistema informàtic el més actualitzat possible que contribueix a la millora contínua de tota la organització.
Amadeu Outeiro